Nederlandse-gedichten

Ons geloof wordt op de proef gesteld
door wat Gods woord aan ons vermeld.

Het woord van God dat liefde preekt
en saam met Zijn trouw nooit verbreekt

Houd vast wat God ons heeft gezegd
werk met Hem mee voor vrede en recht.

Elk mens die op de Heer vertrouwt
krijgt van de Heer het heil aanschouwd.
Soms raakt de mens beminden kwijt
ervaart ’t verdriet waaraan hij lijdt.
Want ’t afscheid nemen valt hem zwaar
met afscheidskus en liefd’gebaar.

Vertrekkend naar de overzij
houdt in het contact is voorbij.
Maar ’t weerzien zal bij God eens zijn
Omringd door ’t hemelse festijn.
Word je door pijn in ’t hart gekweld
direct komt Jezus aangesneld.
Hij weet raad wat ligt opgetast
ontdoet je hart van pijn en last.

Zijn liefdewoord blijkt sterk genoeg
voor wat je Jezus biddend vroeg.
Want Hij bezit immers de kracht
Bevrijd te worden door Zijn macht.

Wanneer de rust is weergekeerd
volg dan de weg door Hem geleerd.
Met Zijn nabijheid op je pad
bereik je veilig d’ hemelstad.
Door goed om je heen te kijken
laat de Heer Zijn zegen blijken.
Door die voor je uit te spreiden
wil Hij je daarmee verblijden.

Nimmer zal de Heer je schaden
maar met goedheid overladen.
Dagelijks blijft Hij onderschrijven
dat Hij altijd trouw zal blijven.

Die in eeuwigheid zal duren
en je leven blijft besturen.
Eenmaal bij Hem thuisgekomen
en voor altijd opgenomen.
Met de liefd’ van God omgeven
biedt de Heer ons steun in ’t leven.
Zijn nabijheid laat Hij voelen
sprekend wat Hij doet bedoelen .

God Hij wijst ons op tendensen
die veroorzaakt door ons mensen.
En die voor ons gaan doorbreken
naar Zijn zegen uitgekeken.

Want vrede liefde en geluk
staan dan niet langer onder druk.
Het gaat God om ons vertrouwen
met Hem vriendschap op te bouwen.

Zekerheid wil God ons bieden
en Zijn heil aan ons geschieden.
Veilig zijn wij dan geborgen
omdat God voor ons blijft zorgen.
God zal de duisternis verdrijven
zodat het licht zal overblijven.
Dat laat Hij op ons nederdalen
en daarmee zorg en liefd’ vertalen.

Zijn licht zal nimmermeer verdwijnen
maar laat Hij eeuwig voor ons schijnen.
Zijn licht blijft ons met glans omgeven
om vreugd en blijdschap te beleven.
Luister hoe de vogels fluiten
zich vol vreugde gaan te buiten.
Open d’ oren voor hun zingen
over God Zijn handelingen.

Geplaatst tussen God en mensen
zingen zij wat Hij doet wensen.
Door intens naar hen te luisteren
en ons enthousiast toe fluisteren.

Door de Schepper uitgezonden
zijn zij nauw met ons verbonden.
Laten wij Zijn boodschap horen
met aandacht van onze oren.
Houd je blik vooruit gericht
op het schitterend gouden licht.
Volg de stem van Jezus maar
Hij staat altijd voor je klaar.

Als de Heer Zijn hand toereikt
wordt met Hem het doel bereikt.
Want eens klinkt bazuingeschal
rondom ons door het heelal.

’t Zal ’t signaal voor thuiskomst zijn
dat opklinkt voor groot en klein.
’t Is Gods liefd’ die ons verenigt
’t hart van zorg en verdriet lenigt.
Bid God om Zijn zegeningen
om u daarmee te omringen.
Want dan wordt door God geboden
al wat een mens heeft van node.

Want God wil ons graag verrassen
wat er bij elk mens zal passen.
Het is Gods voortdurend streven
wat men nodig heeft in ’t leven.

Al wat vloeit uit Vaders handen
laat Hij in de onze landen.
Want het is Zijn liefd’vol streven
ons altijd ’t beste te geven.

Laat uw dank ten hemel rijzen
Om de naam van God te prijzen
Die uw toekomst om doet keren
in beloofde hemelsferen.
Er is een mens die voor jou bidt
die weet dat daar de kracht in zit.
Tot God de hoorder van ’t gebed
die vraagt of je op Zijn uitkomst let.

Het resultaat vraagt geloof geduld
waarmee je hart moet zijn gevuld.
Weet dat je wens wordt waargemaakt
op zekere dag als jij ontwaakt.

Want in je slaap heeft God hersteld
en ’t in de morgenstond vermeld.
Voortaan verlost van pijn en druk
wacht je herstel en weer geluk.
Leer te genieten van het leven
dat God een ieder heeft gegeven.
Hij zal uw wensen graag vervullen,
en die U liefdevol onthullen.

Oneindig blijken Gods geschenken
waarmee Hij ons graag wil gedenken.
Hij heeft daarvoor Zijn vaste reden
want Hij maakt ons zo graag tevreden.

God biedt geluk in hoge mate
Zijn liefde zal ons nooit verlaten.
Want Hij laat dagelijks geschieden
wat Hij ons mensen heeft te bieden.
God houdt ons Zijn regels voor
Te wandelen in het rechte spoor.
Elk die zich houdt aan Gods beleid
Ontvangt Zijn zegen uitgebreid.

Hij biedt ons dagelijks Zijn hand
Beloften houdt de Heer gestand.
Die Hij met eindeloos geduld
Voor Zijn beminden steeds vervult.
Als God Zijn licht voor ons laat stralen
daaraan kan men zijn hart ophalen.
Want door Gods liefdevolle hand’len
Kan men het juiste pad bewand’len.

Aan ’t eind daarvan staat Gods poort open
waardoor wij binnen mogen lopen.
Om hier ons nieuwe thuis te vinden
waar God ons nodigt als beminden.

Dan laat Hij ’t eeuwig feest beginnen
voor ieder die Hij doet beminnen.
Het stralend licht stroomt bij ons binnen
Waarmede God ons hart deed winnen.
De maatschappij die slaat op hol,
men handelt reageert als dol.
Zij worden grof en kil van hart,
waar menig mens helaas mee start.

Merkbaar blijkt de onverdraagzaamheid,
waar velen door worden geleid.
Begrip en hartelijkheid zijn zoek,
en regelmatig klinkt gevloek.

Men geeft steeds minder om gezag,
en luistert niet naar wat niet mag.
Men doet alleen zijn eigen zin,
en gaat tegen de regels in.

De risico’s lopen weer op,
faillissementen zijn een strop.
De economie lijdt enorm
onder de corona storm..

Dit is het beeld dat daags verschijnt,
en dagelijks duidelijk wordt omlijnt.
’t Vooruitzicht biedt nog weinig licht
waar op hoopvol ’t oog kan gericht.
God heeft ons zon en maan gezonden
opdat wij met het licht verbonden
de weg naar Hem wordt teruggevonden,
daarom heeft God Zijn licht gezonden.

Wanneer dit licht ons zal omgeven
dan zullen wij daarin herleven.
En vinden wij Gods huis geopend
daar staat de deur voor ons geopend.
Als God de mens Zijn liefde geeft,
dan zorgt Hij dat men weer opleeft.
Want inzinkingen gaan voorbij,
’t Is God, Hij maakt een mens weer blij.

Van lasten wordt de mens bevrijd,
en God zorgt dat men weer gedijt.
Het is de liefde die God schenkt
Waarmede Hij ons graag gedenkt.

Wanneer God ons bij name roept,
dan worden wij bijeen gegroept.
En daalt vanuit de hemelsfeer,
Zijn liefde steeds weer op ons neer.
Iedere wond door God verbonden
welke bij ons wordt gevonden.
Wordt dan door het Opperwezen
in een mum van tijd genezen.

Ook Zijn Zoon bezit die gave
om de mensheid mee te laven.
Door de Vader uitgezonden
tot vergeving onzer zonden.

Jezus heeft de weg bewandeld
en naar Vaders wil gehandeld.
Hiermee heeft Jezus bewezen
dat wie gelooft niets heeft te vrezen.

Dat deed Hij door te verrijzen
ons Zijn grote liefd’ bewijzen.
Op God kan de mens ’t best vertrouwen,
wat Hij beloofd heeft maakt Hij waar.
Hij laat ons graag het heil aanschouwen,
en schenkt dat met een handgebaar.

Elk mens die op de Heer zal bouwen,
wordt door Zijn gaven steeds verrast.
En ons Zijn wonderen laat aanschouwen,
die voor een elk zijn aangepast.

De gaven die God ons wil schenken,
die blijven vloeien uit Zijn hand,
Waarmede Hij ons doet gedenken,
Gods woord dat houdt Hij steeds gestand.

Want God Hij heeft de mogelijkheden,
Hij schenkt Zijn gaven op ’t gebed.
Want allen die dat biddend deden,
worden door Hem in ’t licht gezet.

Wees dan verbaasd wat God zal schenken,
wat Hij aan Zijn geliefden biedt.
En daar de mens mee doet gedenken.
Als hij verrast Gods gaven ziet.

De gaven die God ons wil bieden,
die blijven vloeien dag aan dag
Daarmede laat Hij dan geschieden,
Verraste ogen blijde lach.
Eens op een dag moet men onthechten
en d’ achterlating doen bevechten.
Want bezit valt niet mee te nemen
Ons aards bezit valt niet te claimen.

Ons wacht beloofd een andere plek
die God ons biedt als nieuwe stek.
Hier mag ons bestaan voortgezet
waar God vol liefde op ons let.
Vanuit de duisternis naar ’t licht,
zo heeft de Heer besloten.
Wat op ons wordt gericht
en daarmee overgoten.

Zijn licht dat altijd schijnt
dat laat God nederdalen.
En steeds elk mens omlijnt
om ’t hart aan op te halen.

Krachtig blijft het schijnen
duidelijk om ons heen geplooid.
God laat niets verdwijnen
wanneer Hij ons er mee tooit.

Waar God ’t licht laat schijnen
daarmee verwarmt Hij ons hart.
Dat over al de Zijnen
Liefdevol wordt uitgestort.