Nederlandse-gedichten

Wij drijven af van de gerechtigheid
die God door Zijn woord heeft bevolen.
Maar zijn beland in hedendaagse strijd
waar mensen ’t leven wordt ontstolen.

Wij zien steeds meer dat het geweld oplaait
die men met de dood moet bekopen.
Ons aards bestaan wordt hierdoor niet verfraaid
maar niemand kan ’t geweld ontlopen.

Er worden maatregelen uitgevoerd
om het geweld te gaan beperken.
Maar ’t zichtbaar resultaat is werkelijk beroerd
Wij zien slechts het recht van de sterken.

Veel mensen zijn door ’t verdriet bedolven
onzekerheid en angst die bekruipt.
Die overspoelt ons telkens met golven
steeds weer als het kwaad binnensluipt.
Hef uw hart tot God naar boven
spreek tot Hem wat u belast.
Blijf op hulp, verlossing hopen
God houdt uw hand stevig vast.

God Hij zal u nooit verlaten
en blijft altijd u nabij.
Zijn trouw houdt u in de gaten
tot hij roept; kom maar tot Mij.

‘k Wil voor u het rustpunt wezen
wandelend door het aards bestaan.
Want dan heeft u niets te vrezen
door steeds aan Mijn hand te gaan.
De Heer Hij spreekt jij bent Mijn kind
onthoud je wordt door Mij bemind.
Ik fluister je Mijn woorden in
en toon je liefde door bemin.

Ik leid je veilig aan Mijn hand
op weg naar het beloofde land.
Want jij mag wand’len in Mijn licht.
wat Ik doorlopend op je richt.

Vertrouw op Mij dan komt het goed
en aan Mijn hand het heil ontmoet
Je thuiskomst zal een feest doen zijn
wat uitloopt op eeuwig festijn.
Zorg de moed niet te verliezen
want dan krijgt men ’t voor zijn kiezen.
Wie zijn moed steeds blijft bewaren
zal ook ’t resultaat ervaren.

’t Is geen inhoudsloze keuze
met de moed als vaste leuze.
Wie zich door de moed laat leiden
kan zich aan Gods opdracht wijden.
Heer leer ons in liefde leven
en haar dagelijks na te streven.
Om de liefde uit te delen
vreugde brengende aan velen.

Laat de liefde de kroon spannen
onze naasten rijk omspannen.
Het is Gods opdracht in ons leven
onze liefde door te geven .
Er is een land waarheen wij gaan
waar God ons biedt een nieuw bestaan.
Eens komen wij geroepen thuis
genodigd in Zijn hemelshuis.

Wij mogen ’t Vaderhuis betreen
verlangend reizen wij er heen.
Als door ons ’t Godshuis wordt bereikt
zien wij haar poort waar ’t licht door prijkt.

Een stem nodigt tot binnengaan
waar wij ontdekken ’t nieuw bestaan.
Wij worden dan door God verrast
voor eeuwig vrij van zondenlast.

De zondenlast die Jezus droeg
toen men Hem aan het kruishout sloeg.
Deed hij door d’ opstanding teniet
waardoor Hij ons het leven biedt.

Zijn bloed wast onze zonden schoon
zijn liefde voert de boventoon.
Daarmee heeft Hij voor ons bereid
te leven tot in eeuwigheid
In de rugzak die wij dragen
zit ontzettend veel verstopt.
Met ons meereist door de dagen
dingen die zijn opgekropt.

Als wij naar de hemel kijken
sprekend tot God in gebed.
Dan laat Hij ons altijd blijken
dat Hij op ons heeft gelet.

Dan Komt God de Heer in actie
die de rugzak van ons neemt.
Dat geschiedt dat in een fractie
elk wie Vaders hulpe claimt.
De ergernis neemt grote vormen aan
door alle onrust in ’t dagelijks bestaan.
Men kent helaas geen normen meer
en gaat als razenden tekeer.

Men dreigt graag met het mes in het gezicht
maar heeft het ook op ’t mensen hart gericht.
Men heeft een vreselijk grote mond
en gaat als bezetenen rond.

Hieraan moet duidelijk paal en perk gesteld
Er moet een eind gemaakt aan het geweld.
Besef hoe zinloos is een moord
die ’t leven van mensen verstoord.
God Hij kent onze levenstijd
hoe snel of kort die ook verglijdt
Maar aan ’t eind van de levensbaan
Zal Jezus met Zijn Vader staan.

Gods hand ontsluit de hemelpoort
waarachter ’t eeuwig leven gloort.
En wij door hen voor ons bedacht
een heerlijk leven wacht vol pracht
Wie gelooft mag door rotsvast vertrouwen
met heel zijn hart op God gaan bouwen.
Hij zal Zijn beminden beschermen
en zich over allen ontfermen.

Gods woord van trouw biedt zekerheden
als wij met Hem het pad betreden.
Hij zal ons naar Zijn toekomst leiden
met eeuwig leven ons verblijden.

Een nieuwe hemel nieuwe aarde
worden bijzonder door hun waarde.
God toont ons dan Zijn heerlijkheden
wanneer wij die met Hem betreden.
Ons leven is een zoektocht
maar Jezus wijst de weg.
Hij die van zonde vrijkocht
bevrijdt van schuld beleg.

Wij gaan met Hem op paden
naar het beloofde doel.
Levend vanuit genade
Met een bevrijd gevoel.

Niets zal ons overkomen
gaande aan Jezus hand.
Om met Hem thuis te komen
In het beloofde land.
God laat ons graag beseffen
waar wij het licht aantreffen.
Dan moet het duister wijken
wat spoedig ons zal blijken.

Door donkere tijd en dagen
wil God ons liefd’vol dragen.
Waardoor wij weer opleven
in ’t licht Zijn heil beleven.

Duisternis leert ons bidden
plaats Heer licht in ons midden.
En weer vrij ademhalen
in ’t licht dat U laat dalen.

Wij moeten schuld belijden
dan zult U ons bevrijden.
De zonden ons vergeven
om weer in ’t licht te leven.
Aan ieder die Gods woord zal horen
verkondigt Hij een nieuw bestaan.
Dat Hij voor aller oog laat gloren
Zijn hart vol liefd’ met ons begaan.

De Heer intens met ons bewogen
Met d’ handen zegenend uitgespreid.
Want Hij zal nimmermeer gedogen
dat men door Satan wordt misleid.
Een mens kan slechts in ’t leven slagen.
Door God om hulp en wijsheid vragen.
Hij heeft geen andere mogelijkheden
Dit vragend God in zijn gebeden.

De Heer schept in ons welbehagen
Wanneer wij om Zijn bijstand vragen.
Dan vloeit er uit Gods handen zegen
En ’t heil dat door ons wordt verkregen.

Dan kunnen wij de taak uitvoeren.
Naasten met liefde te beroeren.
Naar ’t voorbeeld door de Heer gegeven
Wat Jezus aan ons voor deed leven.

Als wij aandachtig naar hen luisteren
Wat elk ons leert en in zal fluisteren.
Daarmee kunnen w’ alleen bereiken
Waar liefde en geduld zal blijken.
In ’t licht waarin Christus verschijnt
merkt men dat duisternis verdwijnt.
Want in dit licht wordt ons verhaald
wat ons levensgeluk bepaalt.

De Heiland houdt ons regels voor
die ons leiden in ’t rechte spoor.
Waardoor men zeker ’t einddoel haalt
wat door Hem voor ons is bepaald.

Een nieuw bestaan in heerlijkheid
een leven tot in eeuwigheid.
Dat is wat aan ons wordt beloofd
elk die Hem volgt en in Hem gelooft.
God schenkt ons Zijn geborgenheid
dat past bij Zijn liefdebeleid.
Zijn goede gaven strooit Hij rond
Het teken van Zijn liefd’verbond.

De Heer gaat aan geen mens voorbij
En spreekt tot allen, “Kom tot Mij”.
Ik wens met u graag een verbond
dat ik bevestig door mijn mond.
Ik heb door ’t woord van God ontdekt
hoe Hij een mens tot leven wekt.
Verdriet en zorgen neemt Hij weg
als ‘k mijn hand in de Zijne leg.

Door ’t woord dat de Heer tot mij spreekt
maakt Hij dat zorg en leed verbleekt.
Mijn tranenvloed door Hem gedroogd
zorgt dat mijn mond Zijn naam verhoogt.

Want als verdriet mij overmant
dan is daar altijd weer Gods hand.
Die mij weer opheft naar het licht
mijn hart en oog vast op Hem richt.

God biedt mij uitzicht kracht en hoop
Zijn hand die stuurt mijn levensloop.
De Heer leidt op mijn levensbaan
het pad dat ik met Hem zal gaan.
De Heilige Geest aan ons beloofd
zich heeft geplaatst in hart en hoofd.
In vuur en vlam is neergedaald
Zoals door Jezus ons verhaald.

Plots kunnen wij elkaar verstaan
doordat de Geest ons bindt tesaam.
Ook hij die kwam uit een ver land
ontving daarop een vlam die brandt.

Verwonderd en verbaasd zijn wij
de Heil’ge Geest die maakt ons blij.
Hij schept een eenheid naar Gods wil
Zijn macht en kracht die maakt ons stil.
Geroepen zijn wij door de Heer
Zijn stem herhaalt dat telkens weer.
De Heer Hij roept ons altijd samen
heel duidelijk bij onze namen.

Gods stem klinkt tot de harten door
verwacht van elk van ons gehoor.
Wie Hem verstaat hij komt in actie
op Vaders stem volgt dan reactie.

Dan spreek Vader tot ons Zijn woord
en hoopt dat het goed wordt gehoord.
Wanneer we als mens Zijn woord verstaan
Dan zal het ons steeds voorspoedig gaan.
God ziet ons met bewogen hart
biedt vreugde na verdriet en smart.
Want het is altijd Gods beleid
dat Hij ons vreugde toebereidt.

Want niets ontgaat aan ’s Heren oog
dat waarneemt wat ons hart bewoog.
Waarop Hij Zijn besluiten neemt
Wanneer ons hart Zijn hulpe claimt.

Wat krom is maakt de Heer weer recht
en biedt Zijn heil ons toegezegd.
Dan kan men weer het leven aan
Om weer met Hem op weg te gaan.