Nederlandse-gedichten

Ga er dagelijks mee beginnen
en U op Gods woord bezinnen.
Laat u dagelijks daardoor leiden
dan zal God uw hart verblijden.

Ervaar dat de Heer blijft streven
naar geluk en vree in ’t leven.
Om U dagelijks te schenken
zegeningen op Zijn wenken.
God heeft Zijn groot verlangen
Dat Hij ons samenbindt.
Beluistert graag gezangen
Van menig mensenkind.
‘t Doet hart en oren strelen
Waarvan God echt geniet.
Hij blijft Zijn liefd’ uitdelen
Die hij ons graag aanbiedt.

God blijft ons graag omringen
Met gaven wijd en zijd.
En graag met zegeningen
Zijn kinderen verblijdt.
God staat als gulle Gever
Bij elk van hen bekend.
Maakt hen geluksbelever
Waarmee Hij elk verwent.

Melodie lied 910 Soms groet een licht van vreugde
Liedboek van de kerken
Als w’ eens opstaan uit de doden
zal Gods roepstem ons doen noden.
Heil en vrede zal Hij schenken
ons benaderend daartoe wenken.

’t Koninkrijk dat Hij zal stichten
zal Hij voor ons op doen lichten.
En door Hem genood betreden
toont God ons Zijn heerlijkheden.

’t Feestmaal dat ons staat te wachten
schenkt de Heer graag de geslachten.
Wenkend ons Zijn feestzaal binnen
om aan ’t feestmaal te beginnen.
Door God worden wij voortgestuwd
Naar ’t ons beloofde land.
Nadat de stormwind is geluwd
Beveiligd door Zijn hand.
Wij worden voortgedragen
Op reis zijnd naar Gods huis.
Om daar ten eeuw’ge dagen
Te wonen bij Hem thuis.

Gods toekomst die ras nadert
Die ons is toegezegd.
Daar worden wij vergaderd
Door God ons uitgelegd.
Hij geeft ons Zijn belofte
Wij komen veilig aan.
Wij hebben Zijn gelofte
Waarop ons geloof doet staan.

Melodie lied 910 Soms groet een licht van vreugde
Liedboek van de kerken.
Als wij mensen tranen oogsten
dan wil God ons graag vertroosten.
God wil onze tranen wissen
van nieuw uitzicht vergewissen.

Besef dat God laat ervaren
hulp en heil te openbaren.
Want de Heer laat ’t licht opblinken
als Zijn troostwoord op zal klinken.

God wil ons in d’armen sluiten
niemand sluit de Schepper buiten.
Waar God bedroefden zal vinden
zal Hij zich met hen verbinden.
God blijft ons liefd’vol dragen
Hij steunt ons dag aan dag.
Geen kwaad zal ons belagen
Want God toont Zijn gezag.
De Heer blijft zich ontfermen
In voor- en tegenspoed.
En ons met liefd’ beschermen
Wat Hij zorgvuldig doet.

God zal ons nooit verlaten
Hij is en blijft getrouw.
Hij schenkt wat ons zal baten
En tilt ons uit het nauw.
Bij Hem zijn wij geborgen
Elk uur bij dag en nacht.
Want God blijft voor ons zorgen
En veilig thuis gebracht.

Melodie lied 910 Soms groet een licht van vreugde.
Liedboek van de kerken
In tegenslag laat God ons rijpen
tot wij als mens vruchtdragend zijn.
Hij wil tot diamant ons slijpen
zodat wij eens een sieraad zijn
Waarvan de schittering zal stralen
en elk facet zijn glans afgeeft.
Om van haar schoonheid te verhalen
waar God Zijn vreugde aan beleeft.

Tot sieraad door Gods hand geslepen
met kunde liefde en geduld.
Liet Hij zich niet door haast opzwepen
wachtend tot Zijn taak was vervuld.
Nu neemt Hij ons in beide handen
en overziet Zijn schitterend werk.
Dat is voorzien met liefdebanden
zo sterk zonder enig beperk.

Melodie Psalm 118
Woorden bijgebleven
doen ons vreugd beleven
klinkend in ons hart.
Waar zij vrucht doen dragen
en door liefde slagen
daarmee opgestart.
Ieder woord dat binnendringt
kweekt een lied van grote vreugde
en ons hart verheugde.

In ons hart geborgen
kennen wij ook zorgen
die God graag verlicht.
Troost wil God ons schenken
ons daarmee gedenken
liefd’vol tranen droogt.
Wie in nood tot Vader vlucht
zal Zijn zegen gaan ervaren
aan ons openbaren.

Melodie 113 Heugelijke tijding
Nederlands Hervormde bundel.
Eens zullen alle orgels juichen
en zij van Jezus komst getuigen.
Als gelovigen zullen w ’ons buigen
En knielend van de Heer getuigen.

Want eens zal Jezus wederkomen
dan kiest Hij wie wordt opgenomen.
Om samen met Hem op te varen
ons door Zijn heilswoord openbaren.

Wanneer de loftrompet zal luiden
zal die de komst van Vader duiden.
Dan zal Hij bok en schapen scheiden
Zijn schapen ’t koninkrijk inleiden.

Door heil en vrede overladen
ervaren zij Gods liefdedaden.
Het witte kleed wordt tot bekroning
geschonken met hun nieuwe woning.
Laat het toch de hemel wezen
onze keus en voorkeur heeft.
Waar een plaats wordt toegewezen
waar men eeuw’ge vreugd beleeft.

Om rondom God aangezeten
aan Zijn feestelijke dis.
Laat Hij ons ervarend weten
hoe fijn ’t in de hemel is.

Waar de Heer wordt toegezongen
Hem geprezen met ons lied.
En tesaam met d’engelentongen
Hem ons blijde loflied biedt.
Christus is met ons bewogen
hart en ziel ons toegewijd.
Warmte waar Hij mee verblijdt
liefde straalt er uit Zijn ogen.

Ja de Heiland spreidt Zijn armen
in Zijn liefde om ons heen.
Want Hij laat ons niet alleen
maar Hij toont ons Zijn erbarmen.

Jezus wil ons schuld vergeven
van de zonden maakt Hij vrij.
Want Hij laat ons aan Zijn zij
door zijn heilwoord weer herleven.

Wie Hem volgt ontvangt genade
door de Heiland hem betoond.
En van schuldenlast verschoond
met Zijn zegen overladen.

Melodie lied 651 Liedboek v.d. Kerken
Leg vol vertrouwen hart en lot
beveiligd in de hand van God.
Die daarmee ons bestaan beschermt
met liefd’ zich over ons ontfermt.

Vertrouw maar op het toekomstbeeld
wat Hij gesproken mededeelt.
Dat laat Hij in vervulling gaan
als Hij ons schenkt een nieuw bestaan.

Het leven waar God mee verrast
wordt daaraan liefd’vol aangepast.
Met witte mantels aangekleed
gaan w’ in Gods feestzaal hemelsbreed.

Waar spijs, wijn, glans ons toebereid
is ‘t feest dat blijft in eeuwigheid.
Met d’engelen heffen wij ons lied
dat God de schepper hulde biedt.
Gods tijd is bijna aangebroken
want die komt elk uur naderbij.
Dan wordt het stralend licht ontstoken
en maakt God Zijn geliefden blij.
Bevrijding en verlossing wachten
die God aan ons heeft toegezegd.
Zijn glanzend licht verdrijft de nachten
een blijde toekomst is voorzegd.

Wij mogen ’t Godsrijk eens betreden
wanneer de loftrompet dan schalt.
Dan toont God ons de heerlijkheden
die Hij voor ons heeft uitgestald.
Dan wijst God elk zijn nieuwe woning
waar men eeuwig vertoeven mag.
Het witte kleed is de bekroning
die elk zal dragen dag aan dag.

Melodie Psalm 118 Liedboek v.d. kerken
God heeft aan de rem getrokken
En zette ons leven stil.
Hij wil dat wij zijn betrokken
En gaan leven naar Zijn wil.

Hij geeft tijd voor overdenking
Wat Hij van ons mensen wenst.
Over wat Hij biedt als schenking
Zorg en liefde onbegrensd.

Laat ons hart en leven wenden
Ons doen richten naar Zijn woord.
Dan zal God weer uitkomst schenken
Naar Zijn richtsnoer wordt gehoord.

God wenst dat wij gaan beginnen
Uit te voeren wat Hij wenst.
Onze naasten te beminnen
In navolging onbegrensd.

Want Gods woord en regels volgen
Is wat de Heer van ons vraagt.
Wat God voor ons laat vervolgen
Dat Hij ons met liefde draagt
Als God Zijn handen openvouwt
Dan wordt meteen ons heil aanschouwd.
Dat wordt dan heel snel uitgespreid
Gezegend aan ons toegewijd.

Want alles wat uit Gods hand vloeit
Is wat ons oog dan direct boeit.
Door ’t wonder worden wij verrast
Voor elk mens door God aangepast.

Dan zien wij ’t teken van Zijn macht
Voortkomend uit Gods wondere kracht.
Aan ons verbazend steeds weer toont
En met Zijn gaven ons beloont.
Wij zijn op aard veel aan ‘t verknoeien
wat menigeen niet meer zal boeien.
Voor velen heeft natuur op aarde
In hun bestaan te weinig waarde.

Men blijkt de aarde leeg te roven
veel van haar schoonheid te ontroven.
Waaronder plant en dier zal lijden
waardoor wij van hun schoonheid scheiden.

Word wijs door plant en dier beschermen
en ons over hen te ontfermen.
Zodat het leven hier op aarde
Weer zal herkrijgen doel en waarde
God Hij blijft aan ons vertellen
Dat w’ ons anders op gaan stellen.
Want de Heer is niet tevreden
Met de weg die wij betreden.

Hij wenst dat wij naasten vinden
Die wij maken gaan tot vrinden.
Om Zijn woorden na te leven
En die duidelijk na te streven.

Als wij samen daaraan bouwen
Laat God allen ’t heil aanschouwen.
Want om dat doel te bereiken
Zal Gods woord het juiste blijken.
Bescherm wat God ons heeft gegeven
door steeds Zijn woorden na te streven.
Wij hebben ieder onze taken
als rentmeesters er iets van maken.

God deed Zijn schepping toevertrouwen
om die met liefde uit te bouwen.
Met bomen planten en de dieren
waarvan de zorg ons zal plezieren.

De groei en bloei van alle leven
heeft God ons in de hand gegeven.
Wij moeten voor Zijn schepping zorgen
die ons haar vruchten zal bezorgen.
Laten wij ons hart gaan richten
Smekend God ons te verlichten.
Van de nood in deze tijden
Om ons daar doorheen te leiden.

Last van de vele problemen
Vraagt van ons Gods hulp te claimen.
En de mensheid te bevrijden
Van de zorg waaraan wij lijden.

Laat hen die zijn heengevaren
Elk hun zaligheid verklaren.
En een ieder doen verblijden
Hen Uw hemel in te leiden.

Schenk ook hen die achterbleven
Troost, bemoediging te geven.
Om ’t verlies te kunnen dragen
Daar Uw hulp en steun voor vragen.
Al turend naar de hemelboog
bevindt zich daar Gods alziend oog.
Waaruit intense liefde straalt
die op ons mensen nederdaalt.

Gods hemelboog die ons omsluit
daarmee wordt Vaders liefd’ geuit.
Die over allen wordt verspreid
en door haar licht ons hart verblijdt.

Haar lichtval die ons zachtkens streelt
wordt dagelijks aan ons toebedeeld.
Zij brengt ons zegening en kracht
door God de Vader toegebracht.

Overal waar Gods liefde straalt
wordt hart en ziel aan opgehaald.
Als deze liefde ons omvat
blijkt die voor elk Gods grote schat.