Nederlandse-gedichten

Voor ieder mens komt eens de tijd
Dat men van ’t aardse leven scheidt.
Maar was zijn blik op God gericht
Dan plaatst God hem in ’t eeuwig licht.

Hier mag zijn leven verdergaan
In het door God beloofd bestaan.
Wie ’t uitzicht op de hemel heeft
Is zeker dat hem ’t heil omgeeft.

Dat die hem door God toegezegd
Als men het hoofd heeft neergelegd.
En Hij het heil van God ontvangt
Waarnaar zijn hart zo heeft verlangd.
Elk mens kent de worstelingen
waarmee ’t leven doet omringen.
Saam met Jezus ’t kwaad bevechten
Om het daarmee te beslechten.

Jezus biedt ons mogelijkheden
Hoe dat ’t kwade kan bestreden.
Door de strijd met Hem beginnen
En zo ’t kwaad te overwinnen.

Allen die in Zijn woord geloven
Komen met Hem ’t kwaad te boven.
Hij toont liefde en erbarmen
Waarmee Hij ons wil verwarmen.
Strooi met liefd’ en welbehagen
Daarmee in ’t leven te slagen.
Om de naaste in te dragen
Verrijkend zijn levensdagen.

Wees van liefde de nastrever
En rondom de gulle gever.
Om elk mensenhart te sieren
En het daarmee te plezieren.

Wat door liefde wordt gedragen
Dat zorgt voor het welbehagen.
Wat men daarmee zal bereiken
En uit uw zorg dan zal blijken.
Levend bij de dag
en met liefd’ omlijst
toont Jezus Zijn lach
die Zijn liefd’ bewijst.

Trouw en liefd tesaam
hoort bij Jezus' naam
worden uitgebreid
door Jezus verspreid.

Wat Hij aanbeveelt
is liefd die men deelt
pijn verwonding heelt
wat in ’t leven scheelt.

Jezus woord geneest
Maakt ons onbevreesd
Want Hij maakt het waar
Met Zijn handgebaar.
De mensheid hunkert naar de vrede
maar geweld wordt haar aangedaan.
Veel ongenoegen blijkt de reden
waardoor geweld wordt aangedaan.

Fatsoen wordt met voeten getreden
Door eigendommen stuk te slaan.
Waardoor veel schade wordt geleden
Door winkelruiten in te slaan.

Wij zien ’t geweld door medemensen
En groepen losgeslagen jeugd.
Men gaat doorlopend over grenzen
En ’t beeld vertoont dat men niet deugd.

Wat is het nut kapot te maken
Door medemensen opgebouwd.
Door spullen en bezit te kraken
Wat via tv wordt aanschouwd.

Een groep van losgeslagen benden
Gaat als een razende tekeer
Men zorgt voor vreselijk veel ellende
en dat herhaalt zich keer op keer.

Men moet die groepen mores leren
Vast zetten tot scha is betaald
Van zulk volk moet men zich afkeren
En de strafmaat wordt bepaald.
Door aan Jezus' hand te wandelen
komt men als mens eens veilig thuis.
Liefdevol is steeds Zijn handelen
Hij steunt bij ’t dragen van uw kruis.

Door Zijn liefd' zal Hij ’t verlichten
steun verlenend en oprichten.
Hulp en kracht zal Hij u geven
En bemoedigd voort kunt leven.

Hij leert U vooruit te kijken
Zal nooit van uw zijde wijken.
Vrede zal de Heer u schenken
Waarmee Hij u zal gedenken.
De liefde volhardt met haar gaven
Om de naaste mee te laven.
Door geen mens laat zij beletten
Met geweld zich opzij zetten.

’t Doel van liefde is beminnen
Waarmee zij zal overwinnen.
Zij heeft van ’t begin gekozen
’t uitdelen van rode rozen.

Van haar gaven wil zij velen
Steeds in ruime mate delen.
Daarmee volgt zij trouw haar ronden
Zoals door de Heer gezonden.
Leg uw hand maar in de Zijne
en nooit van u zal verdwijnen.
Veilig bent u daar geborgen
omgeven door Jezus' zorgen.

Rust en vrede zal Hij geven
alle dagen van uw leven.
Hij laat het u niets ontbreken
naar Zijn gaven uitgekeken.

Met Hem gaand op ’s Heren wegen
schenkt Hij dagelijks u Zijn zegen.
Rijkelijk voorzien van ’t goede
veilig levend in Zijn hoede.
Wees gerust want bidden helpt
Door God wordt uw nood gestelpt.
Want hetgeen wat God U schenkt
is dat Hij ’t hart vrede brengt.

Rust en vrede is Gods daad
Waar Hij ’t hart mee overlaadt.
Hij brengt u in evenwicht
Door te wandelen in Zijn licht.

Want de Heer Hij heeft bepaald
Ieder wordt door ’t licht bestraald.
Zodat elk als mens in ’t leven
Door Gods heilslicht wordt omgeven.

God is ’t die uw heil bewerkt
Waarmee Hij u graag versterkt.
God Hij is als heilnastrever
Liefdevol een milde gever.

De Heer schenkt ons vertrouwen
Vraagt ons op Hem te bouwen.
Zodat Hij ons kan geven,
’t beloofde eeuwig leven.
Jezus helpt je graag in ’t dragen
als ’s levenslast je hart bezwaart.
Altijd mag je ’t aan Hem vragen
Die met liefd’ Zijn hulp verklaart.

Als de last te zwaar blijft drukken
zal ’t ontlasten Jezus lukken.
Nadat je aan Hem zult vragen
jou te steunen in het dragen.

Jezus zal je last verlichten
en jij je weer op kunt richten.
Door je last met Hem te delen
zal dat in het dragen schelen.

Door je nood Hem toevertrouwen
laat Hij je weer kracht opbouwen.
Altijd kun je met Hem verder
met Jezus als goede Herder.
Leef met elkaar in harmonie
Zingend een liefdesmelodie.
Die overal de ronde doet
Uw naasten daarmee steeds begroet.

Smeed met elkaar een hechte band
Zorg dat die heeft de overhand.
‘t Is liefde en aandacht die verblijdt
en zorgt dat ’t kwade van ons wijkt.

Zorg dat steeds harmonie het wint
Waar men zich ook op aard bevindt.
Zodat er zicht en eenheid vormt
een plaats waarbinnen het nooit stormt.

Hanteer de regels van de Heer
Leg die niet klakkeloos naast u neer.
Maar laat uit ieders hart en mond
De liefd’ gaan over ’t wereldrond.

Volg met elkaar wat Jezus leert
En heilzaam met elkaar verkeert.
Waar liefd’ begrip heeft ‘d overhand
Wordt met inzet ’t geluk geplant.
God is het die ons hart bevrijdt
en veilig aan Zijn hand geleidt.
Al wandelend op Zijn wegen voort
beloften tonend naar Zijn woord.

Verrassend is al wat Hij doet
wanneer God door ons wordt ontmoet.
Dan worden wij rijk overspoeld
met zegening door Hem bedoeld.

Gods liefde is ons veilig koord
en zorgt dat ’t kwaad ons niet verstoort.
Zijn liefd' die zekerheid ons biedt
doen wij bezingen met ons lied.
God bevrijdt ons pad van ‘t duister
Plaatst ons in haar glanzend luister.
Dat met krachtig licht doet schijnen
Om niet uit ’t oog te verdwijnen.

God als oorsprong van het licht
Houdt Zijn oog op ons gericht.
Wachtend met open armen
Zijn beminden te omarmen.

God wil ons in d’armen sluiten
Want geen mens die valt er buiten.
Ons uit ’t duister op te richten
Blijft Hij ons altijd bijlichten.
Met Jezus een behouden vaart
wordt ons door Zijn beloft verklaard.
Wanneer Hij stuurt ons levensschip
en nimmer strandt op rots of klip.

Weet Jezus stuurt met vaste hand
’t levensschip naar ’t beloofde land.
De veil’ge haven komt in ’t zicht
waar Jezus' doel op is gericht.
Wees niet bang God zal je leiden
Vanuit ’t duister naar het licht.
Want de Heer wil U verblijden
Biedt ons Zijn hand om voort te leiden.

Al ’t duister zult u achterlaten
Gaande door verlichte straten.
God laat voor u ’t licht oprijzen
Om uw woning aan te wijzen.

Gods licht blijft u steeds omstralen
Om in dit licht vol van pracht
’t einddoel met de Heer te halen
Ziend de schoonheid die u wacht.
Samen luisteren naar Gods woord
wordt Zijn wil door ons gehoord.
Die ons voorgeschreven wordt
tien geboden in het kort.

Onderhoud wat God ons vraagt
zodat het de Heer behaagt.
Weet ons door Zijn woord geleid
En ons Zijn heil voorbereid.
Jezus heeft het alvermogen
onze tranen te doen drogen.
En ’t verdriet bij ons te stillen
door ons daaruit op te tillen.

Blijdschap wil de Heer ons geven
wat behoort bij Jezus' streven.
Tranen doet Hij liefd’vol drogen
Die Hij ziet in onze ogen.

Dit afsluitend met Zijn zegen
Leidend ons op ’s levens wegen.
Zo kan men als mens weer verder
met Jezus als Goede Herder.
‘k Bid met geschreven woorden
zodat die zichtbaar zijn.
Zoek naar verbindingskoorden
voor ieder groot en klein.
Zo tracht ik te bewerken
dat elk gebed bereikt,
mijn naasten te versterken
tot men naar God opkijkt.

't Losse woord doet verwaaien
't geschreven woord dat blijft.
Dat steun en vreugd kan zaaien
en zo de liefd' beschrijft.
Door ieder woord te lezen
wat steeds wordt uitgezaaid,
wordt aan allen bewezen
Gods liefd' die nieuw oplaait.

Woorden kan men herlezen
want d' inhoud blijft bestaan.
Uit mijn hart opgerezen
met mijn naasten begaan.
Zo kan men steeds ervaren
geschreven uitgelegd,.
dat God ons wil bewaren
op schrift door Hem gezegd.

Vouw met mij lezend d' handen
die ons met God verenen.
Dan smeedt God met ons banden
zal vrede ons verlenen.
Open steeds hart en oren
luisterend waarom het gaat
ga het verstaan en horen
dat biedt ons allen baat.
Kijk eens heel goed om je henen
zie ’t verdriet van hen die wenen.
Om elk die men los moest laten
ons door ’t sterven heeft verlaten.

Geloof dat God heeft opgenomen
allen die zijn thuisgekomen.
God bood elk Zijn onderkomen
Heeft elk bij de hand genomen.

Ja de Heer nam vol erbarmen
Uw geliefden in Zijn armen.
Heeft elk huisvesting geboden
En verlost van pijn en noden.

In Gods armen zijn gevallen
vele velen duizendtallen.
Met Zijn hart vol liefd bewogen
ziet elk God verrast in d’ ogen.
Als Jezus op je schouder tikt
en liefd’vol in je ogen blikt.
Daaruit straalt al Zijn liefde af
die Hij als Zijn beminde gaf.

Hij overziet heel je bestaan
en biedt je een nieuw leven aan.
Wat door Zijn handen wordt gestuurd
naar Zijn belofte eeuwig duurt.