Nederlandse-gedichten

Als God de slijpsteen gaat hanteren,
kundig en met een vaste hand.
Zijn vakmanschap doet etaleren,
u maken wil tot diamant.
Polijst Hij eerst de ruwe kanten,
dan elk facet naar Zijn ontwerp.
En schitteren doen naar alle kanten,
tot Hij de kroon ziet op Zijn werk.

Het slijpen kost Hem vele uren,
met veel geduld en wijs beleid.
Hoe lang dat het proces zal duren,
is niet belangrijk God heeft tijd.
Voor God is haasten overbodig,
u zult voor Hem een sieraad zijn.
Daarvoor heeft Hij Zijn slijpsteen nodig,
totdat u flonkerend zult zijn.

U moet als diamant gaan vonken,
die liefde schittering verspreidt.
Om met de glans door God geschonken,
door Zijn vakkundigheid bereidt.
De kracht ervan steeds uit te stralen,
die anderen met zijn glans verblijdt.
En van Zijn liefde doen verhalen,
de Zijne en van u verspreidt.
Laat vertrouwend God maar zorgen,
Veilig in zijn hand geborgen.
Liefdevol met zegeningen,
Ons daar rijkelijk mee omringen.
God Hij wil ons veilig leiden
Naar ’t land van ons verblijden.
Niets laat God aan het toeval over
Hij is immers de getrouwe,
Waar een ieder op kan bouwen.
Zet je geest eventjes stil
om te luisteren wat God wil.
Biedt Hem open hart en oor
Hem te volgen in Zijn spoor.

Doe precies wat God je vraagt
handel naar wat Hem behaagt.
Aan jou wijst de rechte baan
die jij aan Zijn hand zult gaan.

Wegwijzer blijkt God de Heer
en bewijst dat dagelijks weer
steeds de goede afslag neemt
waar je niet van Hem vervreemd.
Als alles wegvalt in je leven,
Ga dan in gebed tot de Heer.
En leg je zorgen voor Hem neer.
Hij zal met liefde naar je luisteren,
En zorgt voor een ontspannen sfeer
Bevrijdend van wat je doet kluisteren.
Laat weer bevrijdend adem halen
En weer je blijdschap gaan bepalen
Dat blijkt steeds weer het loffelijk streven
Waarmee de Heer U wil omgeven.
U weer verblijd mag verder leven.
Word wijs en handel naar Gods woord
Gesproken dat men heeft gehoord.
Wat is het nut dat men verstoort
Dat men naar Gods stem niet meer hoort.
Waarom maakt men geen ommekeer
Klinkend door woorden van de Heer.
Want aandacht zorg liefde en bemin
Dat is het leven naar Gods zin.
In tien geboden ons vermeld.
Als richtlijn voor ons opgesteld.
Want elk die handelt naar Gods woord,
Bereikt aan Zijn hand d’ hemelpoort.
Heer laat mij spelen tot uw eer, 
met ’t orgelspel ’t kerkvolk leiden.
En daarmee hart en ziel verblijden
Zodat er lofliederen klinken
Waardoor de woorden op doen blinken
Wanneer die voor Uw troon weerklinken.

Laat uit ons hart de vreugde stromen
En voor Uw oog doen samenkomen.
Om daarna naar Uw woord te luisteren
Wat U met Uw liefde voor onze oren
In de prediking laat horen.
Voor ieder in Uw huis zal dalen
Waar elk zijn hart aan op zal halen.

Laat ons met vreugd Uw naam lof zingen,
Die tot Uw woning door zal dringen.
Met hart en ziel Uw naam doen eren
Waarneembaar tot in d’hemelsferen.
En samen met de engelenkoren
De lof doen klinken in Uw oren
En die met vreugde aan te horen
De maatschappij is in verval.
Dat bespeurt men steeds overal.
Zij gaat steeds harder achteruit
En tot steeds meer geweld besluit.
Steeds meer gewonden doen er zijn
Een lange rij van groot en klein.
Wat hebben haat en nijd voor zin,
Men vergeet liefde en bemin.
Men leeft niet naar de wens van God,
en houdt zich niet aan Zijn gebod.
Zijn woord dat wordt niet nagestreefd
Dat men tesaam in vrede leeft.
Want zorg en aandacht voor elkaar,
Maakt menigeen steeds minder waar.
Zo gaat de mensheid in getal
veel dieper zakkend in verval.
Goed zijn voor uw medemens
Is Gods opdracht en Zijn wens.
Toon aan God uw liefd'bewijs,
Met uw medemens op reis

Richt u dagelijks steeds weer
Naar de opdracht van de Heer.
Die u beiden graag geleid
Opweg naar Zijn heerlijkheid.

Weet God zal uw handelen prijzen,
Voor uw naaste liefd bewijzen.
En om beiden aan te komen
Eenmaal in ’t Godshuis opgenomen.
Smeekbede.
Heer blijf ons ’t leven mogelijk maken.
Dat al het kwaad rondom verdrijft.
En met Uw sterke hand aanraken,
en niet meer onder ons verblijft.
Zodat wij bevrijd adem halen,
En u ons met Uw heil verblijdt.
Heer laat ons vreugde overkomen
Die ons tot heil en vrede leidt.
Saam met Jezus uw kruis dragen
En daardoor in ’t leven slagen.
Jezus wil uw last verlichter zijn
Hij helpt mee met uw kruis dragen
Met Hem opweg zult u slagen

Door op ’s Heren hulp vertrouwen
Laat Hij dagelijks ’t heil aanschouwen.
En geleid door Hem thuis komen
Liefd’vol bij de hand genomen
Want de Heiland zal u leiden
Naar het Godshuis vol verblijden.

Eenmaal veilg thuisgekomen
En in ’t Godsrijk opgenomen
Zal Jezus de weg u wijzen
In d’ Hemelse paradijzen.
Waar u ook uw plaats zult vinden
Te midden van uw beminden.
Ik ben een mens van vrede,
die graag liefde en aandacht biedt.
En die ook rond wil delen,
Zoals Gods woord gebiedt.
Ik zoek naar medestanders,
Om 't samen makend waar.
Met aandacht voor de ander
makend Gods opdracht waar.
Voelt u zich ook geroepen
Die samen vormt een groep,
Die naar Gods woord doet handelen
Met gehoor gevend aan Gods roep.
Laat je door Jezus maar verrassen
Met wat het best bij je zal passen.
Laat het door Jezus maar bepalen
Waar jij je hart aan op kunt halen.
Want Jezus wil graag voor je zorgen
In jezus' hand ben je geborgen
Zijn liefde laat je overkomen
Vervulling van gewenste dromen.
Waarmee hij je graag wil verblijden
en nimmer van je zijde scheiden.

Laat je door Christus licht geleiden
En je hart telkens door verblijden.
Opdat je dagelijks in je leven
Met Jezus' licht steeds blij omgeven.
En daardoor steeds vertroost in ’t leven.
Door steeds op Jezus' licht vertrouwen
Wat Hij je liefd’vol laat aanschouwen
En in Zijn licht op Zijn woord bouwen

Aan Zijn hand veilig thuis te komen
Door Jezus bij de hand genomen
Vervult Hij graag je toekomstdromen
Waarmede Hij je blij wil maken
Om samen met Hem thuis te raken
En je intens gelukkig maken.
De eeuw’ge vrede mag ervaren
En door Zijn woord je openbaren.

Laat Jezus door je te verblijden
Aan Zijn hand ‘t Godsrijk in leiden
En door Hem beloofd zult vinden
Vele vrienden en beminden
Eenmaal met Hem thuis gekomen
In Gods Eeuwig onderkomen.
Met het engelenkoor God prijzen
Hem en Jezus dank bewijzen.
Maak door uw woord en liefd gebaar
de aandacht voor uw naaste waar.
Schenk hem uw tijd die nodig is,
te luisteren naar zijn gemis.
Zodat u uw hart openstelt
voor wat uw naaste u verteld.
Goed luisterend zijn hart verlicht,
Tot hem uw juiste woorden richt.
Waarmede u zijn nood verlicht.
Dit is de taak die God oplegt
Elk die in Hem gelooft aangezegd.
Jezus is met ons bewogen
Dat wordt zichtbaar in Zijn ogen.
Met Zijn woord ons hart verlichten
En dat liefd’vol tot ons richten.
Op Zijn woorden kan men bouwen
En daar altijd op vertrouwen.
Want waar Zijn naam wordt beleden
Biedt Hij ons Zijn zekerheden.

Wanneer U jezus' stem herkent
Mag blijde op Hem toegerend.
Want Hij neemt alle zondaars aan,
En voor hulp naar Hem toegaan.
Die biedt Hij graag met liefde aan
Zo verkrijgt men een nieuw bestaan.
Daarin voorspoed geluk ervaart
En door Jezus geopenbaard,

U krijgt van Hem een nieuwe kans
Die Hij omgeeft met rijke glans.
Hij is het die U mededeelt
dat Hij uw pijn en wonden heelt
Jezus maakt u gezegend mens,
En maakt u weer tot een blij mens
Die veilig aan Zijn handen loopt
Waarop u biddend hebt gehoopt
Zie hoe ’t eind der tijden nadert,
God ons voor ’t oordeel vergadert.
Bokken van de schapen scheidend.
En zijn schapen doet verblijden.

Dan laat Hij Zijn heil beginnen,
Voor elk die de Heer beminnen.
Want met God zijn Zoon als herder
Leidt Hij uitverkorenen verder.

Dan toont Hij ons d’ heerlijkheden
die wij saam met Hem betreden.
En God onze dank bewijzen
Hem met lofgezang te prijzen.

Eindelijk veilig thuisgekomen
Dan vervult God onze dromen.
Want samen met Hem te leven,
Laat ons Zijn heil beleven.
Als God tot ons Zijn woorden richt
dan plaatst Hij ons in stralend licht.
Hij doet ons liefdevol verstaan
Wat in ons leven moet gedaan
Verblijdt ons met Zijn overvloed.
Opdat elk mens gezegend wordt
Als die door God wordt uitgestort.
Hiermede wordt de mens verheugd
En verhoogt God zijn levensvreugd.

Elk die Zal wandelen aan Gods hand
Bereikt met Hem ’t beloofde land
En reeds vanuit de verte ziet,
De schoonheid die de Heer ons biedt
de gaven die de Heer ons schenkt
Zijn waar Hij mee beloofd gedenkt,
En Zijn geliefden mee verrast,
Voor ieder liefdevol aangepast.
Als God Zijn beminden verrijkt,
Dan heeft de Heer Zijn doel bereikt.
Gods hand valt niet te vermijden
Met Zijn zegen ons verblijden
Nimmer zal Hij van ons scheiden
Maar ons steeds met liefd geleiden.
Door het leven de tijden

Laat Hem het doel en pad bepalen
En met Hem onze thuiskomst halen.
Aan ons ’t eeuwig thuisfront tonen.
Om voorgoed bij Hem te wonen.
Waarmee Hij ons zal belonen.

Liefdevol laat Hij ons weten.
Dat wij eens aan Zijn feestmaal eten.
Wat Hij ons dan aan zal bieden
En naar Zijn woord zal geschieden.
Dat uit ’s Heren mond zal vlieden.
God Hij schept met beide handen
met ons mensen liefdebanden.
En met regelmaat versterken
Laat dat liefdevol steeds merken.
Hij maakt graag elk mens tot vrinden,
Door zich met hen te verbinden.
Zodat wij een eenheid vormen.
Levende naar ‘s Heren normen,
Leven met wat God doet schenken
Zegenrijk elk mens gedenken.
God en Jezus beide prijzen
Voor liefde en trouw die zij bewijzen.
Beiden doen dit steeds herhalen
En ’t menselijk geluk bepalen.
Beiden delen zij ons mede
Samen levende in vrede.
Als Gods hand op ons zal rusten,
Daalt Zijn liefde en vrede neer.
Die Hij ons graag laat ervaren
En zorgt voor een blijde sfeer.
Alles wat komt uit Gods handen
Daarmee schept Hij liefdebanden
Waarmee Hij ons hart verblijdt
Die Hij daarin ruim laat landen
Veilig door Hem voortgeleid
Als wij óns aan Hem overgeven
Dan heeft elk een heerlijk leven
Dat aan Hem is toegewijd.
Hij heeft zijn strijd gestreden
Voor de gerechtigheid.
Maar hoort thans tot ’t verleden
Waar menig mens om schreit.

Door laffe daad geslagen
Kwam zijn bestaan ten eind.
Hij vocht alleen tien dagen
Maar die kans bleek verkleind.

In ’t harnas is gestorven
Een vechter voor het recht.
Die plaats heeft hij verworven
Bleek daaraan zeer gehecht.

Wij moesten afscheid nemen
Van een mens met een hart.
Die door ’t geweld moest sterven
Wat menig mens verwart.

Wij blijven hem gedenken
En delen in de smart.
Wat hij aan ons deed schenken
Met aandacht steeds gestart.

Wij zijn door Peters dood getroffen,
Rechtvaardigheid kostte hem ’t bloed.
Hij was bij menig mens betrokken,
Dat deed hun hart tot in ‘t diepst goed

Ik wens achterblijvers in ’t verdriet,
Gods troost die Hij bedroefden biedt.
Want niemand zal vergeten
Wat Peter ons liet weten.

Een prachtig mens uit een goed ras
oprecht als Peter altijd was.
Hij vocht voor eerlijkheid en recht
En menigeen dat toegezegd.

Want niemand was er beter
dan Peter R de Vries.
Die men nooit zal vergeten
Zijn heengaan groot verlies.

Wij blijven hem gedenken
voor alles wat Hij deed.
Aan zorg en aandacht schenken
Waar menig mens van weet.

Wij zullen nooit vergeten
Wat Peter moedig heeft bereikt.
Maar heeft ons laten weten
Hoe Hij voor waarheid strijdt.

Hij was een vriend voor mensen
Intens met hen begaan.
Hij heeft altijd hun wensen
Met hart en ziel verstaan.