Nederlandse-gedichten

Eens zul je afscheid moeten nemen
GOD uw ontmoeting voor zal nemen.
Om voortaan bij Hem te vertoeven
en ’t hemels heil te mogen proeven.

De Heer heeft zich goed voorbereid
wanneer Hij u eens binnenleidt.
Door ‘d hemelvreugd wordt aangeraakt
welke door ‘s Heren hand gemaakt.

In ’t heilslicht dat u breed omsluit
daar klinkt het loflied blijde uit.
Waarmee met lof GODS naam geëerd
Door ’t engelenkoor ingestudeerd.
Eens gaat voor ons Gods hemel open
Dan nodigt God tot binnenlopen.
Hij wijst dan onze woning aan
Die wij verrast dan binnengaan.

God plaatst ons dan in ’t engelenkoor
En jubelen met hen de hemel door.
Waar wij ’t loflied doen verklanken
En daarmede God bedanken.

Met ’t witte kleed door God omhangen
Weerklinken onze jubelzangen.
Waarmede wij de Schepper eren
In het licht van d’ hemelsferen.

In d’hemel zullen w’ eeuwig wonen
Tesaam met dochteren en zonen.
God zal met gaven ons verrijken
En zo Zijn liefde laten blijken.
Het is God die ons wijs regeert
naar ’t voorbeeld trouw en liefde leert.
Die het belang met ons bespreekt
dat men nooit zijn beloften breekt

Wat God belooft wordt uitgevoerd
en noodzaak blijkt wordt aangeroerd.
Wat steeds opvalt in Gods beleid
Dat is de weg waarop Hij leidt.

De zekerheid die God ons biedt
dat is vertroosting in verdriet.
’t Is God die zich op vreugde richt
ons laat omgeven met Zijn licht.
Als wij eenmaal overlijden
Dan zal God ons gaan verblijden.
Hij houdt ons aan Zijn belofte
Van Zijn gegeven gelofte.

Deze zal Hij in gaan vullen
En ons Zijn geheim onthullen
Want de Heer zal ons gedenken
Door Zijn schatten ons te schenken.
In Gods oog ben je veel waard
en Zijn liefde wordt verklaard.
Grijpen mag je ’s Heren hand
die leidt naar ’t beloofde land.

’t Blij vooruitzicht dat je streelt
wordt je door Vader meegedeeld.
Hij die zich over je ontfermt
zorgt dat je tegen ’t kwaad beschermd.

Je wordt in Vaders licht geplaatst
wat in je leven wordt weerkaatst.
Je thuiskomst wordt door Hem bereid
Eens ’t beloofde land ingeleid.
In een droom is Hij verschenen
Sprekend met een warme toon.
En Zijn vinger wees mij henen
Naar Zijn in geliefde Zoon.

God toonde m’ in mijn slaap Zijn doelen
Vertellend mij van Zijn bedoelen.
Dat in mijn leven na te streven
Door wat Gods woord mij aan deed geven.

Aan Zijn oproep geef ik gehoor
Te wandelen in ’t gewezen spoor.
Ik gaf gehoor aan het verklaarde
Dat God vol liefde openbaarde.

Ik stel m’ in dienst van God de Heer
En die uitvoeren tot Zijn eer.
Tot ‘k eens mijn talent heb volbracht.
In ’t uur dat God eens op mij wacht.
God laat je er van vergewissen
dat je Zijn hulp niet hoeft te missen.
Je kunt op ’s Heren woord vertrouwen
Hij laat beloofd je ’t heil aanschouwen.

De Heer zal nooit Zijn trouw verbreken
er wordt steeds naar je omgekeken.
Al wat je hebt als mens van node
Dat wordt je door Hem aangeboden.

God laat je liefdevol ontvangen
En in ’t gebed van Hem verlangen
Daarmede zal Hij je gedenken
Zijn liefdegaven je te schenken.
Laat de Heer maar voor je zorgen
Veilig in Zijn hand geborgen.
Die je naar Zijn liefd’ besluiten
Altijd stevig zal omsluiten.

Liefdevol is Zijn ontferming
Die Hij tooit met Zijn bescherming.
Dat is wat God laat geschieden
En daarmee Zijn heil aanbieden.

Vergeet nooit Zijn hand te vatten
Die je steunend blijft omvatten.
Om in ’t leven te bewerken
Met Zijn liefde je te sterken

Wees verzekerd dat je wegen
Zijn voorzien van ’s Heren zegen
Die Hij over u doet spreiden
Hart en ziel er mee verblijden.

Bespreek biddend steeds de dingen
Die er voor je uit doen springen.
In ‘t gebed naar Hem toesnellend
Wat je bezighoudt vertellend.

Blijf stil op het antwoord wachten
Wat de Heer heeft in gedachten
Zijn antwoord zal je rust geven
In de voortgang met je leven

Door je tot de Heer te voegen
Bezorgt Hij je zielsgenoegen!
Ik wens dat vrede je zal dragen
in ieder uur van ’t samen zijn.
Om met de Heer te kunnen slagen
overwinning van zorg en pijn.

Ik wens je toe als tranen vloeien
dat Gods hand die dan teder droogt.
En onderlinge liefd’ mag bloeien
zoals die door Hem wordt beoogd.

Ik wens je kracht in deze dagen
Hij schenkt je moed om door te gaan.
Weet God heeft in je welbehagen
Hij wil jouw beden steeds verstaan.

Ik wens je in Zijn liefd’ geborgen
die j’ in Zijn handen houdt omvat.
Hij zal vol aandacht voor je zorgen
omvat je handen op je pad.

Ik wens je toe de zekerheden
dat God zich over je ontfermt
en dat de Heer je in het heden
opweg naar Zijn toekomst beschermt.
Als men bij God thuis zal komen
Dan vervult Hij onze dromen.
En onthult Hij ’s hemels prachten
Die men van Hem mag verwachten.

Dan zal ’s Heren woord geschieden
schoonheid die Hij heeft te bieden.
De aanblik brengt ons in verrukking
Want Zijn woord kent geen mislukking.

Alles wat God laat aanschouwen
heeft Hij voor ons op doen bouwen.
Door een goede sfeer bereiken
Die Hij naar Zijn Woord laat blijken.

In het licht dat God laat schijnen
Schept Hij vrede voor de zijnen.
Ontwapenend is de liefd’ van God
Zij brengt een kering in ons lot.
Want ’s Heren liefd’ is eind’loos groot
Welke Hij ieder mens aanbood.

Het is Gods liefd’ blijkt grenzeloos
Die Vaders wil voor ons verkoos.
Zijn liefd’ wordt dagelijks uitgestort
Waarmee de mens gezegend wordt.

Vol liefde verheft God Zijn stem
Die Hij ons toont in Bethlehem.
En die met Jezus Christus deelt
Verzoening met God aanbeveelt.
Als het in je leven stormt
En de wind zoveel vervormt.
Kniel dan biddend voor de Heer
In gebed voor Jezus neer.

Ondanks kracht van de orkaan
Doet de Heiland je verstaan.
Hij spreekt tot de wind wees stil
Reagerend naar Zijn wil.

Rust keert terug in je bestaan
Door wat Jezus heeft gedaan.
Nu er weer windstilte heerst
Jezus stormwind heeft beheerst.
Bedenk dat God de wijste is
’t belangrijkste in ons gemis.
Gods liefde schenkt u zekerheid
Die Hij verspreidt door wijs beleid.

’t Is God die moeit’loos samenvoegt
Waarvan elk mens Zijn zegen proeft.
God wil dat liefd’ wordt uitgedeeld
Zoals Hij dit aan ons beveelt.

’t Is liefde die ons samenbindt
En voelend ons door God bemind.
Wie met elkaar de liefde deelt
Die leeft zoals God aanbeveelt.
God laat ons eens als hemelingen
Door ’t schitterend gouden licht omringen.
Dat licht zal voor ons nimmer doven
Want dat laat God aan ons beloven.

Wij Blijven uitzien naar de tijden
Waarmee de Schepper zal verblijden
Met rijkdom die Hij ons zal bieden
Wat God op Zijn tijd laat geschieden.
In onze wereld kil en hard
Spreekt God ons toe “ga goed van start”.
Laat uw liefde overwinnen
En er spoedig mee beginnen.

Door uw liefde uit te delen
Redt u het bestaan van velen.
Laat uw liefd’ de naasten dragen
Levend naar Gods welbehagen.

Dan toont God de resultaten
Van uw liefde die zal baten.
Dan ervaart u het genoegen
Als God u zal samenvoegen.
Leef als mens maar dicht bij God
Vertrouw dan zegent Hij uw lot.
Wat vast in Vaders handen ligt
En wordt omstraald met hemels licht.

Elk mens die leeft aan Vaders hand
Bereikt met Hem het Vaderland.
Waarvan de poorten open gaan
En wij het met Hem binnen gaan.
Alles moet men eens achterlaten
Op de tijd dat God ons roept.
En ons d’ hemel binnenlaten
Daar met velen saam gegroept.

Eindelijk zal het feest beginnen
Dat de Schepper heeft beoogd.
Aan elk tonend Zijn beminnen
Nadat Hij ons heeft verhoogd.

Ieder van ons krijgt zijn plekje
Wat God aan elk van ons toont.
Dat wordt dan ons vaste stekje
Waar de Heer ons mee beloont.

Eeuwig zullen wij Hem prijzen
Samen met het engelenkoor.
En ons loflied op doen rijzen
Dat weerklinkt de hemel door.
Laten wij vredestichters zijn,
Bereid tot strijd tegen ’t venijn.
Schenk ons de wijsheid en de kracht
Die nodig is voor d’ overmacht
En de strijd te overwinnen
Door ons op Uw woord bezinnen.

Strijd met ons mede aan het front
neem Heer ons op in Uw verbond.
Wil met ons strijden zij aan zij
Met ’t wapen dat U gaf aan mij
Laat het Heer steeds Uw woorden zijn
Die overwinnen elk venijn.
Alles wat men heeft is bruikleen
Behoort tot de gaven Gods.
Vertrouw Hem zie Hem als rots
Hij die brengt kering in uw lot
Wees veilig in de liefd van God,
wijs terecht wie Hem bespot.

Op uw Schepper kunt u bouwen
Die u graag ’t heil laat aanschouwen.
Vrede laat Hij u ervaren
En aan u Zijn liefd’ verklaren.
Want de Heer laat u beseffen,
’t geluk dat u aan zult treffen.
Als men de liefd’ na zal streven
Volgt daardoor een beter leven.
Want door liefd’ te onderschrijven
Zal men steeds gelukkig blijven.

Als de liefde zich doet melden
Maakt zij van ons welgestelden.
En gezegend met haar waarde
Als het hoogste goed op aarde.

Van liefd’ heeft men niets te vrezen
en in de praktijk bewezen.
Want zij blijft er steeds naar zoeken
met haar gaven succes boeken.