Nederlandse-gedichten

Krijgt verdriet de overhand
dan helpt Jezus uit de brand.
’t Is de Heiland die hulp biedt
wissend tranen die Hij ziet.

Altijd volgt Hij met Zijn troost
zorgt dat jij je verdriet loost.
Zodat die met spoed verdwijnt
en voor jou de zon weer schijnt.

Leg Hem ’t verdriet en nood voor
dan biedt Hij je Zijn gehoor.
En daardoor gerustgesteld
wist Hij weg wat je beknelt.

Je verdriet is nu voorbij
Jezus maakt je daarvan vrij.
En je wordt je blij bewust
Hij heeft pijn verdriet gesust.
Maak de oorlog overbodig
en ban alle wapens uit.
Moord en doodslag zijn niet nodig
als men dit met spoed besluit.

Wat voor zin heeft oorlog voeren
waar men nodeloos doden telt,
Menselijk verdriet doet beroeren
om beminden neergeveld.

Laat ons eindelijk vrede stichten
en geen oorlog meer geleerd.
Maar ons op de vrede richten
met het hart tot God gekeerd.
God helpt ziekte overwinnen
wanneer wij gelovig ons bezinnen.
Want liefdevol zal Hij behandelen
met Hem ’t gewezen pad bewandelen

Wat krom is zal de Heer recht zetten
als wij goed op Zijn woorden letten.
Van goedheid zal de Heer getuigen
als wij ons biddend voor Hem buigen.

God laat Zijn zegen nederkomen
wij worden bij de hand genomen.
Want aan Zijn hand zal Hij ons leiden
naar toekomst die ons zal verblijden.
God laat de mensheid lering trekken
hun handen naar Hem uit te strekken.
Om ’t kwade van hen af te weren
en leed en zorgen te bezweren.

Het is tijd naar Gods woord te horen
en door Zijn hulp weer licht gaat gloren.
Dat de mensheid zich zal bezinnen
met Hem het kwaad te overwinnen.
Geef je maar aan Jezus over
al wat krom is maakt Hij recht.
Hij wijst terecht de berover
En beschermt aan je gehecht.

Jezus schenkt je nieuwe krachten
Al wat krom is maakt Hij recht.
Dat kun je van Hem verwachten
liefdevol je toegezegd.

Weet de Heer Hij zal je sterken
op Zijn arm mag steeds geleund.
Onthoud Jezus zal bewerken
altijd door Zijn woord gesteund.
God laat aan ons Zijn liefde blijken
als wij Hem in de ogen kijken.
Welke ons van Gods trouw doen spreken
en die Hij nimmer zal verbreken.

Wij kunnen vast op God vertrouwen
met heel ons wezen op Hem bouwen.
Ervarend hoe Zijn zegeningen
ons leven dagelijks omringen.
Wie successen wil gaan boeken
moet zijn heil bij Jezus zoeken.
Want Hij laat aan ons vertellen
hoe men die kan veilig stellen.

Hij wil graag een voorbeeld geven
als wij succes gaan beleven.
Waar wij liefde zullen geven
zal men het geluk beleven.

Laat ons dan Zijn voorbeeld volgen
met succes als de gevolgen.
Want waar liefde wordt gegeven
is het prettig samenleven.
Wanneer wij God de Heer aanbidden
nadert Hij komt in ons midden.
Luisterend naar wat wij zeggen
zal Hij ons de hand opleggen.

Zegen laat Hij breed verspreiden
en ons hart daarmee verblijden.
Rust en vrede komt Hij brengen
en met liefde steeds verlengen.

Bij Hem veilig en geborgen
dagelijks blijft Hij voor ons zorgen.
Nooit aflatend steeds aanwezig
is Hij dagelijks met ons bezig.

Gods nabijheid en Zijn zegen
dagelijks door Hem verkregen.
Daalt steeds neer voor onze ogen
uit Zijn hart met ons bewogen.
Jezus wil ons vrede leren
door elk mens te confronteren.
Met de fouten die wij maken
en zo in oorlog geraken.

Door met juiste woorden spreken
zal er vrede aan gaan breken.
Zorg en wijsheid zal dan leiden
dat vrede zich gaat verspreiden.

Vrede vraagt van ons bezinning
Leidend naar de overwinning
Sluitend al het kwade buiten
om met vrede te besluiten.
Met ons hoofd gericht naar boven
zullen wij Gods naam steeds loven
Door de liederen te zingen
die de hemel binnendringen.

’t Is God die ons wil verblijden
gaven strooit naar alle zijden.
Om Hem daarvoor steeds te danken
met ons psalmlied te verklanken.
Wil men vredestichter wezen
dan is ’t noodzaak goed te luisteren.
Daarmede wordt heil bewezen
wat Jezus ons in zal fluisteren.

Vrede dat is samenkomen
elkaar bij de hand genomen.
En het Vredewoord bewijzen
zodat dat in stand zal blijven.

Wil men vrede doen bewerken
dan is ’t nodig haar versterken.
Slechts op basis van vertrouwen
zal men vrede gaan aanschouwen.
Je naam blijft zeker voortbestaan,
zolang die op je graf zal staan.
Daar staat hij als herinnering,
die je bij je geboorte ontving.

Je gaat aan Jezus' hand op reis,
met Hem naar ’t hemels paradijs.
Waar je een blijde mag vertoeven
om ’s hemels heerlijkheid te proeven.

Je zult eens uit de dood opstaan,
ziend ’t Godsrijk voor je openstaan.
Door God beloofd deel van uitmaakt,
en uit de doden bent ontwaakt.
GODS VINGER WIJST IN JEZUS' RICHTING

Gods vinger wijst in Jezus' richting,
want daarmee zorgt Hij voor verlichting.
Hij wijst ons hiermee op Zijn leiding,
welke zal leiden naar bevrijding.

Want Jezus staat ons op te wachten,
om ’t heil dat Hij biedt te verwachten.
Wat Hij zo graag aan ons en velen,
om dat onder ons te verdelen.
Elk mens hij wordt heel graag bemind
kies daarvoor Jezus dan als vrind.
Dan wordt direct door ons gevoeld
het pad dat Jezus heeft bedoeld.

Hij wijst ons pad en wegen aan
en veilig voor ons te begaan.
Luister dus goed wat Jezus zegt
bewandel ‘t pad ons uit gelegd.

Zijn weg leid ons naar ’t goede doel
Daar ervaart men een blij gevoel.
Wat ieder kind van God omvat
als men betreedt de hemelstad.
Als je eens de dood in d’ ogen kijkt,
dan word je als mens door God verrijkt.
Want Hij bepaalt waarheen je koerst,
en door het hemels licht omfloerst.

Je thuiskomst wordt tot feest gemaakt,
als God je hand heeft aangeraakt.
Door d’engelen word je ingewijd
In Gods geschonken heerlijkheid.
Bespreek met God uw moeilijkheden
dan komt de Heer met mogelijkheden.
Die Hij oplost in liefdesfeer.

Laat u maar in Zijn armen dragen
Hij laat de toekomst voor u dagen.
Daar heeft u Vaders hulp voor nodig
Bij pijn en nood nooit overbodig.
Aan de voeten van de Heiland
lig je veilig als Zijn schaap
heerlijk rustend in het weiland
sust de Heer een elk in slaap.

Met Zijn ogen blijft Hij waken
wordt de kudde goed beschermd
niets en niemand zal hen raken
en zich over elk ontfermt.
Heb je moeite en zorg in ‘t leven
Ga je hart aan Jezus geven.
Hij zal wat je doet beknellen
Weer in ’t leven veiligstellen.

Bij Hem wordt begrip gevonden
Door pijn en opgelopen wonden.
Want Hij ontdoet onze harten
Graag van pijn verdriet en smarten.

Liefdevol en teder helend
Is de liefd' van Hem genoeg.
Wanneer Hij ons mededelend
Elk die schenkt die daarom vroeg.
Eens ga je naar het Vaderhuis
dan kom je voorgoed bij Hem thuis.
Door Jezus word je opgetild
en thuisgebracht door God gewild.

Want in een fractie kom je thuis
met Jezus in het Vaderhuis
om liefdevol door God begroet
die je gezegend dan ontmoet.

Nadat je d’ hemelpoort betreedt
ontvang je ’t heil dat hemelsbreed
voor eeuwig je bestaan omsluit
Waarmee de Heer Zijn wil besluit.

Geniet maar fijn van wat je ziet
en God met liefde aan je biedt
Hij maakt het zover als je kijkt
dat je door Vader wordt verrijkt.
Kijk eens heel goed om je heen
vele mensen zijn alleen.
Die in eenzaamheid doen leven
wie laat hen contact beleven.

Wie doorbreekt met hen de tijd
liefdevol en toegewijd.
Om aandachtig te gaan luisteren
welk gevoel men toe doet fluisteren.

Wil een goede luisteraar wezen
en van eenzaamheid genezen.
Laat u met elkaar verbinden
en wordt zo tot goede vrinden.
De mensenwereld slaat op hol.
Velen gaan dagelijks uit hun bol.
Zij zorgen voor veel tegenstand.
Die krijgt steeds vaker d’ overhand.

Veel ergernis slaat rondom toe
met commentaar op slecht gedoe.
Want men ervaart veel haat en nijd
waardoor goed contact uiteen splijt.

Waarom toch geen vrede gesticht
welke ons plaatst in ’t Goddelijk licht.
Helaas gaat er geen dag voorbij
door onlusten en razernij.

Wordt dit de aanloop naar de tijd
dat God de mens van last bevrijdt.
En eindelijk tot Zijn oordeel komt
die haat en nijd, geweld verstomt.